Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Aktualności | 24 kwietnia 2019 10:19 | Publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NOWYM TOMYŚLU

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Głównego Księgowego w Powiatowym Urzędzie Pracy

 AO.1110.1.2019

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym  Tomyślu.

1.    Stanowisko pracy: Główny Księgowy

2.    Liczba etatów - 1 etat

3.    Rodzaj umowy: umowa na czas określony

4. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 2 7sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000,1366, 1669, 1693,2245, 2354, 2500) głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba która:

1)    ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2)    ma  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3)    Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za przestępstwo skarbowe.

4)    Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5)    Spełnia jeden z poniższych warunków:

a)    Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie   ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)   Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)     Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

d)   Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto osoba, która chce pełnić funkcję głównego księgowego powinna posiadać nieposzlakowaną opinię oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

 

 

 5.   Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1)    doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych (sektorze finansów publicznych) na stanowisku księgowego – minimum 3 lata, mile widziane doświadczenie na stanowisku głównego księgowego,

2)    znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej

3)    znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych

4)    znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń  społecznych oraz przepisów wynikających z Kodeksu Pracy

5)   znajomość przepisów samorządowych,

6)   znajomość zasad rozliczania projektów unijnych – będzie dodatkowym atutem

7)   komunikatywność, sumienność, skrupulatność, nieposzlakowana opinia

6.   Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości Powiatowego Urzędu Pracy, Funduszu Pracy w tym funduszy UE,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
 3. sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności jednostki,
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 6. realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

7.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. forma zatrudnienia – umowa o pracę,
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 3. miejsce pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu,
  ul. Kolejowa 2, I piętro;
 4. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 5. obsługa urządzeń biurowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej poniżej 6 %.

8. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym,
  w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Ponadto preferowane są

 1. CV,
 2. list motywacyjny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:   „Dotyczy naboru na stanowisko: Główny Księgowy Powiatowego Urzędu Pracy” w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl,  w terminie do dn. 17.05.2019r.

9. Dodatkowe informacje:

 1. kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,
  za pośrednictwem podanego przez siebie numeru telefonu kontaktowego,
 2. aplikacje, które wpłyną do PUP po wyżej określonym terminie oraz oferty które nie spełniają wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do PUP,
 3. nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,
 4. złożone dokumenty będą badane pod względem kompletności
  i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko przez powołaną komisję,
 5. informacja  o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://pupnowytomysl.bipstrona.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu,
 6. kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani o wynikach naboru.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Nowym Tomyślu

Bogumiła Sprywa

 

Załączniki