Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Komunikaty | 23 kwietnia 2019 14:53 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1260 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Ustalam dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Giżycko.
2. Odpracowanie dnia wolnego, o którym mowa w ust. 1 ustala się na dzień 27 kwietnia 2019 roku (sobota) w godzinach 7:00 – 15:00.

§ 2


Informację o dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko, zamieszczenie informacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko oraz w lokalnej gazecie.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Giżycko
/-/ Marek Jasudowicz