Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień na działce nr 38/4 obręb Kamień gmina Mirsk e Mi

Przetargi | 23 kwietnia 2019 12:08 | Publikujący: Gmina Mirsk

Nasz znak: IRI.271.03.2019.2                                                                                                Mirsk, dnia 23.04.2019r.

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej  świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień na działce nr 38/4 obręb Kamień gmina Mirsk  

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 tekst jednolity) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Zamawiający:

Gmina Mirsk, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień  z przyłączami energetycznym, kanalizacji sanitarnej oraz studnią głębinową (dz. nr 38/4 obręb Kamień) wraz  uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę.

1.2  Zakres prac projektowych :

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,

- sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej,

- dokonanie wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej,

- uzyskanie pozwolenia na budowę potwierdzonej klauzulą ostateczności.

1.3  Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka  nr 38/4 nie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dnia 05.05.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk wydał decyzję nr 2/2017 w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w Kamieniu na działce nr 38/4. W roku 2017 zostało wykonane przez Tauron Dystrybucja S.A. przyłącze zgodnie z wcześniej wydanymi warunkami przyłączenia do sieci energetycznej. W związku z tym należy zaprojektować WLZ od zestawu złączowo- pomiarowego umieszczonego na slupie linii napowietrznej do projektowanego budynku. Dojazd do nowego budynku świetlicy należy zaprojektować od strony drogi gminnej przylegającej do działki 38/4. Ponieważ w pobliżu działki na której zostanie wybudowany budynek świetlicy nie ma wodociągu należy w projekcie uwzględnić budowę studni głębinowej  o głębokości do 30 m wraz z przyłączem wodociągowym do nowoprojektowanego budynku świetlicy.

1.4 Wymagania Zamawiającego odnośnie planowanej inwestycji:

- budynek parterowy z dachem dwuspadowym z przeznaczeniem dla ok. 100 osób, w budynku powinna się znajdować sala główna świetlicy,  kuchnia z zapleczem, biuro sołtysa, sala dla zespołu folklorystycznego, kotłownia, toaleta męska i damska (w tym toaleta dla niepełnosprawnych), pomieszczenie gospodarcze (magazynek) do przechowywania narzędzi gospodarczych,

- pobór wody dla budynku świetlicy ze studni głębinowej,

- odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej,

- wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na terenie działki,

- planowane ogrzewanie świetlicy gazowe (propan-butan), zbiornik podziemny  na zewnątrz budynku,

- zagospodarowanie terenu wokół budynku tj. ścieżki, parking, mała architektura, zieleń, ogrodzenie,

-  budynek musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-  uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem w imieniu Inwestora;

-  w ramach zadania należy wykonać przedmiary, kosztorysy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż łącznie z przyłączem kanalizacyjnym, WLZ od zestawu złączowo- pomiarowego umieszczonego na slupie linii napowietrznej do projektowanego budynku oraz studnią głębinową,

-  dokumentację należy wykonać w wersji papierowej 5 egz.  jak również w wersji elektronicznej (nośnik: płyta CD lub pamięć USB).

2. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

2.1 Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk (pokój nr 2 – sekretariat) w terminie do dnia 08.05.2019 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: Oferta na „Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamień na działce nr 38/4 obręb Kamień gmina Mirsk”.

2.2 Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą dokumentację projektową (5 egzemplarzy), kosztorysy , przedmiary oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (po 2 egzemplarze) oraz wersję elektroniczną dokumentacji (nośnik: płyta CD lub pamięć USB). Cena powinna być przedstawiona jako wartość brutto (z VAT) według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2.3 Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Mirsk po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu:

3.1 Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:

-  aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (np. KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) .

Dokument powyższy może być złożony w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii. Kserokopia musi być podpisana przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wystarczy wygenerowany wydruk z systemu CEIDG.

-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub przewidzianych do jego realizacji we wszystkich branżach projektowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem posiadanych uprawnień właściwych dla funkcji, które mają pełnić; w tym jedna osoba musi posiadać uprawnienia w specjalności architektonicznej oraz potwierdzeniem przynależności tych osób do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

3.4 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w załączonym do oferty dokumencie lub przez ustanowionego pełnomocnika.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

4.1 Wymaganym terminem wykonania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę, potwierdzonej klauzulą ostateczności, jest dzień 29.11.2019r. z uwzględnieniem następujących terminów:

- 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowaną koncepcję projektu budowlanego,

- 60 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego przedłożonej koncepcji wykonania projektu budowlanego Wykonawca złoży w Starostwie Powiatowym w Lwówku wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z opracowaną dokumentacją projektową.

5. Wymagany okres gwarancji 36-miesięcy.

6. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi. W przypadku braku wystarczających środków finansowych zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji złożonych ofert cenowych.

7. Zapytanie ofertowe ogłoszone  zostało  na  stronie  internetowej http//bip.mirsk.pl  zakładka: Przetargi.

8. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Ewa

 Pachciarek, specjalista  d/s remontów i inwestycji, tel. 75 62 22 166, e-mail: remont@mirsk.pl

9. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

10. Z wybranym  Wykonawcą  zostanie  podpisana  umowa  na  zasadach  określonych  w formularzu stanowiącym  załącznik  nr 4  do  niniejszego  zapytania. Oferta Wykonawcy stanowić będzie załącznik do umowy.

 

 

Załączniki