Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogloszenie o unieważnieniu II przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy"

Przetargi | 19 kwietnia 2019 11:13 | Publikujący: Gmina Mirsk

Mirsk dnia 19.04.2019r.

Nasz znak: IRI.271.02.2019.9

 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21.03.2019r. na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 528209-N-2019 oraz stronie internetowej http//bip.mirsk.pl  drugiego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy”  Zamawiający informuje o:

 

u n i e w a ż n i e n i u

postępowania przetargowego

 

W postępowaniu przetargowym złożona została dwie oferty. Powodem unieważnienia postępowania jest cena najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto Zamawiający nie ma możliwości na zwiększenie tej kwoty do wysokości ceny złożonej oferty.

Powyższa decyzja jest zgodna z zapisem art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

 Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 180 cytowanej wyżej ustawy od niniejszej decyzji  nie przysługuje odwołanie.

 

 

                                                                                                                                     Burmistrz  Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                                                                                      Andrzej Jasiński

 

Załączniki