Bazagmin.pl

Aktualności

Rekrutacja w Gminnym Żłobku w Dobrzycy na rok szkolny 2019/2020

Aktualności | 19 kwietnia 2019 08:59 | Publikujący: Gminny Żłobek w Dobrzycy

 

Dyrektor Gminnego Żłobka w Dobrzycy przeprowadza nabór dzieci do Gminnego Żłobka na rok szkolny 2019/2020.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od 01 września 2019 roku jest złożenie wniosku w terminie od 01 do 30 kwietnia 2019r.

Do Gminnego Żłobka w Dobrzycy przyjmowane są dzieci z Gminy Dobrzyca od ukończenia 20 tygodnia życia.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do Gminnego Żłobka w Dobrzycy mają w nastepującej kolejności:

1. Dzieci matek i ojców samotnie wychowujących,

2. Dzieci matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

3. Dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych,

4. Dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało do Żłobka w kolejnym roku szkolnym,

5. Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje lub więcej), których oboje rodzice pracują,

6. Dzieci rodziców oboje pracujacych.

 

Wymagane dokumenty:

1. Podstawa udziału w postepowaniu rekrutacyjnym do Żłobka jest wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów:

- zaświadczenie o zatrudnieniu,

- oświadczenie o wychowaniu co najmniej trojga dzieci- rodziny wielodzietne,

- orzeczenie o niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców wydane przez Zespół do praw Orzekania o Niepełnosprawności,

- dokument potwierdzajacy samotne wychowanie dziecka (np.: wyrok Sądu Rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji)

3. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej)

 

Harmonogram naboru:

- od 01 do 30 kwietnia 2019r. składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami,

- od 06 do 17 maja 2019r. weryfikacja wnisków i wymaganych dokumentów do Gminnego Żłobka w Dobrzycy przez Komisję Rekrutacyjną,

- 20 maja 2019r. ogłoszenie listy dzieci przyjetych i nieprzyjętych do Gminnego Żłobka w Dobrzycy. Identyfikacja dzieci będzie możliwa na podstawie numeru PESEL.

Załączniki