Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej nn 0,4kV, demontażu istniejącej linii napowietrznej, budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

Komunikaty | 15 kwietnia 2019 11:18 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

 

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


         że do Wójta Gminy Giżycko 08.04.2018r. wpłynął wniosek Pani Anny Leszczyńskiej reprezentującej firmę Proton Projekt złożony w imieniu PGE Dystrybucja S.A w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV, demontażu istniejącej linii napowietrznej, budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

Trasa planowanej sieci planowana jest w granicach działek o numerach geodezyjnych 135, 124/1, 124/2, 125, 75/6, 76, 78, 40, 80/8, 80/5, 80/4, 39, 38, 81/3, 81/4, 81/2, 82/1, 82/2, 36/1, 84/1, 84/2, 85/2, 85/1, 88, 33, 89.

 

         Wymienione działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.