Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: „Zakup i dostawa pomocy i sprzętów dydaktycznych w ramach Projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck”” nr RPMA.10.01.01-14-a390/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,

Przetargi | 12 kwietnia 2019 16:19 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Załączniki