Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg na sprzedaż samochodu AUTOSAN H 6 ,typu ,,Żaczek’’

Przetargi | 18 lipca 2019 15:03 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Wójt Gminy  Wieliczki

ogłasza w dniu 15 lipca  2019 roku  przetarg  pisemny ofertowy

 na sprzedaż samochodu   AUTOSAN H 6 ,typu ,,Żaczek’’, stanowiącego własność Gminy Wieliczki.

 Nazwa sprzedającego :

Gmina Wieliczki,ul.Lipowa 53,19-404 Wieliczki.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

1.Marka , typ, model pojazdu : AUTOSAN S.A.    Model pojazdu H6.10.03S

   Rodzaj pojazdu: Autobus szkolny,3 drzwiowy  , wersja ŻACZEK, 22+1+1 miejsc.

   Nr rejestracyjny : OTR 1946

   Rok produkcji: 1999

   Pojemność skokowa i moc silnika : 4353 cm³, 80 kW ,(109 KM)

   Nr fabryczny VIN: SUADW1DDPXS510247

   Data ważności badania technicznego: 07.06.2019 r.

   Ubezpieczenie OC I NNW : od 23.10.2018 r.  do 22.10.2019 r.

   Masa własna samochodu: 4900 kg

   Dop. masa całkowita: 7000 kg.

  Stan licznika: 452349 km, potwierdzony dokumentami         

 

 Opis sposobu przygotowania oraz złożenia ofert:

                                                                                                                                  

    Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia oraz powinna zawierać:

- imię ,nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz jej siedzibę;

- oferowaną cenę;

-oświadczenie oferenta ,że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i  

   przyjmuje go bez zastrzeżeń;

- kserokopię dowodu osobistego( dotyczy osób fizycznych) lub aktualny wyciąg z właściwego

   rejestru sądowego ( dotyczy osób prawnych).

1.Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona, oznaczona nazwą i adresem oferenta oraz zaadresowana na adres : Urząd Gminy w Wieliczkach ,ul. Lipowa 53,19-404 Wieliczki, z

dopiskiem: OFETA na sprzedaż samochodu AUTOSAN H 6 ,typu ,,Żaczek’’  stanowiącego własność Gminy Wieliczki. Nie otwierać do dnia 24.07.2019 roku, do godz. 10.30.

 

2.Oferty w formie pisemnej ( listownie, pocztą elektroniczna lub osobiście ) należy złożyć w siedzibie  zamawiającego  tj. w  sekretariacie Urzędu  Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53,19-404 Wieliczki, do dnia 24.07.2019 roku do godz.10.00.

 

3. W przypadku ofert przesłanych pocztą, jako termin złożenia ofert przyjęty będzie termin dostarczenia przesyłki.

 

4.Przetarg na sprzedaż pojazdu odbędzie się w dniu 24.07.2019 roku o godzinie 10.30-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach, ul.Lipowa 53,19-404 Wieliczki.

 

Otwarcie ofert:`

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 roku o godzinie 10.30-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53,19-404 Wieliczki.

2.Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.

3.Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Wygra oferent ,który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu.

5. Oferta ,która została złożona po wyznaczonym terminie ,w niewłaściwym miejscu lub nie zawiera dokumentów ,o których mowa w ogłoszeniu ,bądź są niekompletne lub nieczytelne podlega odrzuceniu.

6.Organizator przetargu powiadomi niezwłocznie oferenta o wyborze  lub odrzuceniu oferty.

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru ofert z uwagi na to, że dwóch oferentów zaproponowało w ofercie taką samą cenę- sprzedający zaproponuje prowadzenie z oferentami przetargu ustnego.

8.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia  pojazdu najpóźniej w ciągu 6 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. w dniu 31.07.2019 r. na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach : Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010

9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

10. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia pojazdu.

Pozostałe informacje:

 Pojazd  można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00  na terenie:  Baza Urzędu Gminy w Wieliczkach, ul. Jeziorna 7, 19-404 Wieliczki,   po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Wieliczkach. Kontakt   tel. 87 6219065 lub 695258006.

1. Kwota wadium nie obowiązuje.

2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                             Wójt  Gminy

Wieliczki,dn.15.07.2019 r.

                                                                                                              Jarosław Wiesław Kuczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY

 

na  sprzedaż  samochodu AUTOSAN H6 ,typu ,,ŻACZEK’’ rok produkcji 1999 ,

nr fabryczny VIN : SUADW1DDPXS510247 , stanowiącego własność gminy Wieliczki

 

 

I .Imię , nazwisko i adres oferenta  lub nazwa firmy oraz adres .

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

NIP: .....................................................................................................

 

REGON: ............................................................................................

 

Oferta cenowa  za zakup  przedmiotu zamówienia:

a)      oferuję   za   w/w pojazd  cenę brutto: ....................................... zł.

 

II. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami  

     Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

III.  Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część  

    oferty są: 

a)      ………………………………………………………………...............................

 

b)      ..............................................................................................................................

 

Miejscowość ....................................................., dnia ...........................................2019 roku.

 

 

 

........................................................................

              (pieczęć i podpis osoby uprawnionej )

 

Załączniki