Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

ZAPYTANIE CENOWE na świadczenie usług sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Komunikaty | 21 marca 2019 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

  Ostrów Mazowiecka, dnia 11 kwietnia 2019 r.


R.6140.15.2019

Informacja o wyborze oferty

Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego na świadczenie usług sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka, złożono 1 ofertę:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena

Uzasadnieni

 

1.

Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Piotr Sołowiński, ul. Chopina 18, 07-300 Ostrów Mazowiecka

100

Wykonawca spełnia warunki określone w zapytaniu cenowym, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 


Zapytanie cenowe 

Opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania (czipowania) zwierząt domowych (psy i koty), które mają właścicieli z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka. 

Wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) identyfikacja zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka na podstawie książeczki zdrowia zwierzęcia lub zaświadczenia o ostatnim szczepieniu;
2) prowadzenie ewidencji wykonywanych zabiegów wraz z pełną dokumentacją (dane właściciela zwierzęcia tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania; data zabiegu; opis zwierzęcia; opis wykonanych zabiegów) do wglądu Zamawiającego.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia;
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy.
4. Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa.


Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. Termin składania ofert upływa dnia 29 marca 2019 r. godz. 10.00.
3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29 marca 2019 r. godz. 10.15.
4. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt 2 nie będą rozpatrywane.

Załączniki