Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: -przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora – Przęsławice – Kocerany przez wieś Przęsławice Gmina Pniewy na odcinku o długości ok. 600 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 50

Przetargi | 21 marca 2019 15:02 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

Znak sprawy: In.271.4.2019                                                                                       Pniewy, 21.03.2019 r.

 

………………………………………..

………………………………………..

.……………………………………….

.……………………………………….

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: -przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora – Przęsławice – Kocerany przez wieś Przęsławice Gmina Pniewy na odcinku o długości ok. 600 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 50

 Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej – wykonawczej dla zadania: przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora – Przęsławice – Kocerany przez wieś Przęsławice Gmina Pniewy na odcinku o długości ok. 600 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 50

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z założeniami projektowymi dla zadania zawartymi w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia.

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

CPV: 71320000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zakres zamówienia obejmuje:

1)mapa do celów projektowych – 5 egz. (+wersja elektroniczna)

2)projekt nośności nawierzchni – 5 egz. (+wersja elektroniczna)

3) projekt geologiczny – 5 egz. (+wersja elektroniczna)

4) projekt budowlany – branża drogowa 5 egz. (+wersja elektroniczna)

5) projekt budowlany – branża sanitarna 5 egz. (+wersja elektroniczna)

6) Projekt gospodarki zieleni – 5 egz. (+wersja elektroniczna)

7) Projekt wykonawczy – branża drogowa 4 egz. (+wersja elektroniczna)

8) Projekt wykonawczy – branża sanitarna 4 egz. (+wersja elektroniczna)

9) Projekt stałej organizacji ruchu – zatwierdzony – 3 egz. (+wersja elektroniczna)

10) Projekt czasowej organizacji ruchu  - 3 egz. (+wersja elektroniczna)

11) Kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar – 3 egz. (+wersja elektroniczna)

12) Specyfikacja techniczna – 3 egz. (+wersja elektroniczna)

 

Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. in.:

a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z p. zm.),

b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389),

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p.zm.),

d. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p. zm.),

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1.Termin i miejsce wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane do dnia 07.05.2019 r. Skrócenie terminu będzie dodatkowo punktowane.

Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Opis sposobu obliczania ceny

2.1 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art.3 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.2 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana w formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.

2.3 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2.5 Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).

2.6 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

2.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

3. Kryteria oceny ofert

3.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Kryterium nr 1- cena oferty brutto - 60%,

2) Kryterium nr 2 – termin realizacji 30%

3) Kryterium nr 3 –doświadczenie zawodowe 10%

3.2 Zasady oceny ofert:

1) Oferty będą oceniane w skali stu - punktowej, według wzoru: S = C + D +T gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S-suma uzyskanych punktów,

C- punkty za cenę,

D - punkty za doświadczenie zawodowe

T- punkty za termin realizacji

2) Kryterium nr 1: cena - ocena wg wzoru: C = (C min/C of. por.) x 60, gdzie:

C min - najniższa całkowita cena wg załącznika nr 1 spośród wszystkich ofert,

C of. por. - zaoferowana całkowita cena wg załącznika nr 1 w ofercie porównywanej,

C- ilość punktów za cenę przyznanych ofercie porównywanej.

 

3) Kryterium nr 2 termin realizacji

Punkty za kryterium termin realizacji zamówienia zostaną przyznane w następujący sposób:

-Za termin realizacji 07.05.2019 r.- 10 pkt

-Za termin realizacji 30.04.2019 r. do 06.05.2019 r.- 20 pkt

-Za termin realizacji wcześniejszy niż 30.04.2019 r. – 30pkt

4) Kryterium nr 3: doświadczenie zawodowe D

Punkty za kryterium doświadczenie zawodowe zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie ilości wykonanych projektów drogowych o długości odcinka minimum 300 mb udokumentowanych zgodnie z zał. nr 2 (wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia).

Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium doświadczenie zawodowe stosując poniższe zasady:

2(dwa)projekty drogowe o wskazanych wyżej parametrach - 5 pkt

3 (trzy)  i więcej projektów drogowych o wskazanych wyżej parametrach - 10 pkt

 

3.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

3.4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4.2. Zamawiający wyklucza z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postepowaniu – taka ofertę uważa się za odrzuconą.

4.3.Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną wzięte pod uwagę.

4.4. Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu telefonicznie lub pisemnie.

4.5.Oferenci uczestniczą w postepowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego

5. Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje:

a. formularz ofertowy  - załącznik nr 1,

b. wykaz zrealizowanych zamówień - załącznik nr 2,

c. wzór umowy – załącznik nr 3

d. wstępne założenia techniczne na zadanie – załącznik nr 4

e. wzór oświadczenia RODO – załącznik nr 5

III Przygotowanie oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem, e-mailem – pniewy@pniewy.pl) na Formularzu Oferty wraz załącznikami w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 25.03.2019 r. do godz. 14:00

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Izabella Smereczyńska

Wójt Gminy Pniewy

Ireneusz Szymczak

 

Załączniki