Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o wynikach przetargu na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Przetargi | 21 marca 2019 12:53 | Publikujący: Gmina Mirsk

 

 

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk”, Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę – Konsorcjum firm, Lider: Usługi Komunalne i Transportowe, Janusz Kacik, Krobica 60, 59-630 Mirsk. Partner: Zakład Utylizacji i Odpadów Komunalnych IZERY, Spółka z o.o., ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz za cenę 1.749.600,00 zł. brutto w okresie od 01 kwietnia 2019r. do 31 marca 2020r.

Oferta uzyskała 60 pkt w kryterium cena jako oferta z najniższą ceną oraz 40 pkt w kryterium doświadczenie zawodowe wykazując 422,58 Mg/m-c odebranych odpadów co przekracza minimalną ilości ponad 175,00 Mg/m-c w co najmniej 2 usługach wykonanych w okresie ostatnich 3 lat.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta uzyskała największą ilość punktów (100 pkt.). Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ.

 

Informacja o innych uczestnikach postępowania i wynikach punktacji:

uzyskując następującą punktację:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

Razem/

punkty

Cena = 60%

 

Doświadczenie zawodowe = 40%

1

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D, Spółka z o.o.,

ul. Poniatowskiego 25,

59-400 JAWOR

1.749.600,00 / 2.286.359,40

x 0,60 x 100 = 45,91 pkt.

 

 

 

604,19 Mg > 175,00 Mg = 40,00 pkt

 

 

 

95,91

 

 

 

 

 

W trakcie prowadzenia postępowania przetargowego nie odrzucono żadnej oferty, oraz nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaakceptował propozycję komisji przetargowej dla w/w rozstrzygnięcia.

 

W załączeniu:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Załączniki