Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Komunikaty | 21 marca 2019 10:39 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania    pozwolenia  wodnoprawnego      na  odprowadzanie    do  ziemi  —  rowu   melioracyjnego   R-D12 w   km  0+000+240,   położonego    w granicach działki nr ewid.  227/8 obręb    Krzywonos,  gm.  Szydłowo, wód  opadowych   lub  roztopowych, ujętych w  system kanalizacji deszczowej, spływających z terenu zakładu Curtis   Development Sp. z o.o. w m. Krzywonos, 06-515 Szydłowo.

Załączniki