Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowo-dostawczego wraz z wyposażeniem

Przetargi | 21 marca 2019 10:01 | Publikujący: Gmina Mirsk

Zapytanie ofertowe

na dostawę samochodu osobowo-dostawczego

wraz z wyposażeniem

 

W związku z zamiarem zakupu samochodu osobowo-dostawczego wraz z wyposażeniem zwracamy się z prośbą do szanownych PT Wykonawców o dokonanie wyceny i złożenie oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku , ul. A.Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Dodatkowych informacji techniczno-eksploatacyjnych udziela Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - Arkadiusz Klask, od pn. do pt. w godzinach od 7:00 do 15:00; telefonicznie: 75 783 42 52, 75 783 44 67,            mail: dyrektor_zgkim@mirsk.pl, na pytania kierowane drogą elektroniczną odpowiedzi udzielone zostaną na stronie internetowej zamawiającego.

 

I.   SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest pozyskanie oferty cenowej na zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, w tym na potrzeby Działu wodno-kanalizacyjnego o następujących parametrach:

➢ Samochód używany dostawczy/ciężarowy 3500 DMC Volkswagen T5

➢ Rocznik od 2010 do 2012

➢ Silnik Diesel, pojemność od 1900 do 2200 cm

➢ Moc silnika od 120 do 150 KM

➢ Napęd 4x4

➢ Skrzynia biegów manualna

➢ Przystosowany do przewozu 3 osób (wraz z kierowcą)

➢ Skrzynia załadowcza z plandeką (plandeka kolor pomarańczowy)

➢ Skrzynia załadowcza / paka o wymiarach minimum od 250 cm do 290 cm

➢ Klimatyzacja

➢ Elektryczne sterowanie szyb i lusterek

➢ Hak holowniczy

➢ Oświetlenie ostrzegawcze,  belka/koguty

➢ Okres gwarancji minimum 3 miesiące

➢ Pojazd po serwisie olejowo filtrowym + rozrząd (jak w danym pojeździe występuje)

➢ Minimum 2 komplety opon , lato/zima

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

➢ Karta pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym

➢ Aktualną książka serwisowa

 

Dodatkowo wykonawca wyposaży dział wodno-kanalizacyjny w następujące narzędzia:

 1. Klucze hydrauliczne szwedzkie żabka od 1/2'' do 2'' - komplet
 2. Zaciskarka do rur pex – 1 szt.
 3. Spirala do udrażniania rur – 1 szt.
 4. Palnik do lutowania – 1 sz.
 5. Obcinaki do rur – komplet
 6. Klucze płaskie – komplet
 7. Klucze nasadowe – komplet
 8. Agregat prądotwórczy o mocy 7,5 kW i 230V, 400V
 9. Pompa szlamowa zanurzeniowa – 1 szt.
 10. Młotowiertarka – 1 szt.
 11. Wkrętarka – 1 szt.
 12. Młot elektryczny do kucia (wyburzeniowy) – 1 szt.
 13. Piła elektryczna wyrzynarka – 1 szt.
 14. Piła elektryczna szablasta (lisi ogon) – 1 szt.
 15. Piła elektryczna tarczowa ręczna – 1 szt.
 16. Piła spalinowa łańcuchowa – 1 szt.
 17. Lampa na statywie halogen – 1 szt.
 18. Mieszadło elektryczne (do zapraw) – 1 szt.
 19. Spawarka elektryczna – 1 szt.   
 20. Kastry budowlane okrągłe 40-45l – 2 szt
 21. Kastry budowlane prostokątne 40-45l – 2 szt.
 22. Kastry budowlane okrągłe 60-65l – 2 szt
 23. Kastry budowlane prostokątne 60-65l – 2 szt.
 24. Kastry budowlane okrągłe 90 l – 2 szt.
 25. Wiadra budowlane plastikowe 20l – 10 szt.
 26. Młotki ślusarskie z włókna szklanego z gumowa rękojeścią -  komplet 7 szt.  ( 100 G + 200 G + 300 G + 500 G + 1000 G+ 1500 G + 2000 G).
 27. Przecinaki murarskie z osłoną do kucia ręcznego – komplet 6 szt. ( 250 mm – 2 szt., 300 mm – 2 szt., 400 mm – 2 szt.)
 28. Poziomice (60 cm -1 szt., 120 cm – 1 szt.)  
 29. Piły ręczne "płatnice" do drewna (400 mm – 1 szt., 450 mm – 1 szt., 500 mm – 1 szt.) 
 30. Przedłużacz bębnowy 50M 3x2,5mm 1 szt.
 31. Kombinerki – 2 szt.
 32. Obcęgi – 2 szt.
 33. Wkrętaki z izolacją – komplet w walizce(od 50 do 60 szt.).
 34. Wykrywacz metali z dyskryminatorem – 1 szt.

 

III. INFORMACJA O PROCEDURZE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.

 

IV. ISTOTNE WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin dostawy samochodu oraz kompletu narzędzi, maksymalnie do 1 miesiąca od daty podpisania  umowy.
 2. Sposób zapłaty: przelew na wskazany rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty złożenia faktury.
 3. Dostawa samochodu oraz narzędzi nastąpi na zasadach wskazanych w umowie.

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna uwzględniać według formularza ofertowego:
 • cenę oferowanego samochodu, rozumianą jako kwotę do zapłacenia,
 • okres gwarancji mechanicznej (nie krótszy niż 3 miesiące),
 • dokumentację techniczno-eksploatacyjną oferowanego samochodu wraz z jego zdjęciami bądź kopiami w formie elektronicznej,
 • wyszczególnienie wyposażenia działu wodno-kanalizacyjnego.
 1. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku przy ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk osobiście, przesłać pocztą lub kurierem w terminie do dnia 29.03.2019r. do godziny 11:00 w zaklejonych kopertach z napisem:

„OFERTA NA DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWO – DOSTAWCZEGO

ORAZ KOMPLETU NARZĘDZI”

Nie otwierać przed 29.03.2019r. godz. 11:00

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania Oferentowi. Przy czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
 2. Oferty niekompletne lub nie podpisane przez osoby umocowane do zaciągania zobowiązań pozostaną bez oceny.  

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • Kryterium Nr 1 - całkowity koszt zakupu pojazdu, jako kwota do zapłacenia–  waga 70%, oferta z najniższą ceną brutto uzyska najwyższą liczbę punktów (70), pozostałe wg. wzoru,
 • Kryterium Nr 2 – okres gwarancji mechanicznej  - waga 10 %, oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska maksymalna liczbę punktów (10), pozostałe wg wzoru,
 • Kryterium Nr 3 - parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego samochodu oraz kompletu narzędzi – waga 20%, oceniane na podstawie oferty oraz załączonych opisów maksymalnie liczba punktów (20). Ocenie będą podlegać parametry lepsze niż minimalne (graniczne), podane w Dz. I – specyfikacja przedmiotu zamówienia, w szczególności związane z kosztami eksploatacji samochodu w ruchu miejskim, oraz wyposażeniem ułatwiającym pracę kierowcy, podwyższającymi bezpieczeństwo parkowania i jazdy.
 • Wzór służący ustaleniu liczby uzyskanych punktów:

 

                            Najkorzystniejsza wartość

liczba punktów = -----------------------------------  x 100 x wartość procentowa kryterium

(z dokładnością                        Oceniana wartość

do 2 miejsc po przecinku)       

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIENIA BĄDŹ ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERENTA

 • O zamknięciu postępowania bez wyboru Oferenta Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania publikując protokół z otwarcia i wyboru ofert za pośrednictwem strony internetowej BIP MIRSK.
 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania żadnej oferty ważnej, tj. zgodnej z treścią zapytania lub z ceną  przekraczająca kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny jego unieważnienia.

 

VIII. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

 • Ogłoszenie  zostało zamieszczone na stronie  internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirsk – http://bip.mirsk.pl zakładka: Przetargi.
 • Oryginał zawieszony został na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.
 • Kopia ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

 

 

IX. WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE:

 • na stronie internetowej jw.
 • wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa stanowiąca załącznik nr 2 do formularza ofertowego.

 

W prowadzonym postępowaniu zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986).

 

 

Załączniki