Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Komunikaty | 21 marca 2019 09:58 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXVI/261/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko

 

Zawiadamiam

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ul. Węgorzewskiej, gmina Giżycko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29.03.2019 r. do 30.04.2019 r. w godzinach: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, w sali konferencyjnej (parter).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:

-        w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11 – 500 Giżycko

-        za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ugg@ugg.pl

-        w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej Urzędzie Gminy Giżycko, pok. nr 24

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019 r.

 

WÓJT GMINY GIŻYCKO