Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Informacja Starosty Bolesławieckiego z dnia 11 lutego 2019r. znak: WAB.6740.2.101.2017

Komunikaty | 20 marca 2019 14:07 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

OBWIESZCZENIE

STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 11 lutego 2019r.

o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

           

 

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. –  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1496: zwanej dalej „ustawą”) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2018.2096),

 

                              z a w i a d a m i a m

 

że, na wniosek inwestora – Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, dnia 11 lutego 2019r. wydano decyzję nr 98 z dnia 11 lutego 2019r. (znak: WAB.6740.2.101.2017) zmieniającą decyzję nr 756 z dnia 15 września 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki – Stare Jaroszowice” zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych gruntów nr:

75, 104, 105, 107, 108, 109, 112, 117, 122, 136, 155, 157, 160, 162, 163, 167, 168, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 274, 296, 305, 318, 320, 323, 328, 329, 361, 440, 106/2, 106/3, 113/2, 119/2, 121/10, 121/11, 121/12, 121/7, 121/8, 132/2, 133/2, 137/2, 137/3, 138/2, 138/9, 161/1, 165/1, 166/1, 169/3, 170/4, 170/5, 170/6, 173/3, 173/5, 258/2, 261/2, 261/5, 298/1, 299/1, 306/2, 317/12, 317/13, 317/3, 319/2, 319/3, 319/4, 321/3, 321/4, 326/1, 327/3, 330/3, 333/3, 333/4,

obręb 0028 Suszki, jednostka ewidencyjna 020102_2 gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie

 

Zmiany objęte wnioskiem dotyczą:

  1. budowy dodatkowych zjazdów na posesję w ciągu pasa drogowego - na działkach  nr: 272/1 (powstałej w wyniku podziału działki 272 na działki 272/1 i 272/2), 270/1 (powstałej w wyniku podziału działki 270 na działki 270/1 i 270/2), nr 269/1 (powstałej w wyniku podziału działki 269 na działki 269/1 i 269/2), nr 268/1 (powstałej w wyniku podziału działki 268 na działki 268/1 i 268/2), nr 266/1 (powstałej w wyniku podziału działki 260 na działki 266/1 i 266/2), nr 265/1 (powstałej w wyniku podziału działki 265 na działki 265/1 i 265/2), nr 264/1 (powstałej w wyniku podziału działki 264 na działki 264/1 i 264/2), nr 138/12 (powstałej w wyniku podziału działki 138/9 na działki 138/12 i 138/13), nr 138/10 (powstałej w wyniku podziału działki 138/2 na działki 138/10 i 138/11)), nr 137/4 (powstałej w wyniku podziału działki 137/3 na działki 137/4 i 137/5), nr 317/14 (powstałej w wyniku podziału działki 317/3 na działki 317/14 i 317/15), nr 317/13, nr 317/12, nr 163, nr 106/4 (powstałej w wyniku podziału działki 106/2 na działki 106/4 i 106/5), nr 161/3 (powstałej w wyniku podziału działki 161/1 na działki 161/3 i 161/4), nr 170/6i nr 170/7 (powstałej w wyniku podziału działki 170/5 na działki 170/7 i 170/8), obręb 0028 Suszki, jednostka ewidencyjna 020102_2 Bolesławiec – gmina wiejska,
  2. budowy rowów odwadniających pas drogowy - na działce nr 333/8 (powstałej w wyniku podziału działki 333/3 na działki 333/7 i 333/8)  i działce nr 319/6 (powstałej w wyniku podziału działki  319/2 na działki 319/5 i 319/6), w obrębie 0028 Suszki, jednostka ewidencyjna 020102_2 Bolesławiec- gmina wiejska,

 

-         pogrubionym drukiem zaznaczono numery działek które przechodzą z mocy prawa na własność Powiatu Bolesławieckiego z dniem, w którym wydana decyzja stanie się ostateczna.

 

Pozostałe ustalenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie objęte niniejszą decyzją zmieniającą, należy realizować zgodnie z decyzją Nr 756 Starosty Bolesławieckiego z dnia 15 września 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki – Stare Jaroszowice” – przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z tej decyzji.

 

 

 

Jednocześnie informuję, że:

  • Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

a)     doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

b)    doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo,

c)     w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

-        wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

  • Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Bolesławieckiego wydaje, Starosta Bolesławiecki. W celu uproszczenia i przyspieszenia postępowania odszkodowawczego strony tj. osoby uprawnione do odszkodowania oraz inwestor, mogą zawrzeć ugodę administracyjną przed Starostą Bolesławieckim. Zawarcie ugody jest możliwe, jeżeli strony postępowania przedłożą zgodne oświadczenia o zamiarze jej zawarcia.
  • Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, prawa te wygasają.
  • Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej nr 12, pok. nr 103 w godzinach pracy Urzędu. Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe.

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2017.1257 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.