Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Regimin w sprawie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej w Pawłowie

Aktualności | 20 marca 2019 12:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

 

 

 

Znak: 6220.5.2018.2019                                                           

Regimin, 18.03.2019 r.

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY REGIMIN


 o opiniach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km 22+463,50 do km 24+074,00 w miejscowości Pawłowo",  na terenie działek oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 45/5, 45/6, 45/7, 46/1, 46/3, 47/3, 47/4, 47/6, 5011, 87/1, 87/4, 88/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/3, 92/4, 93/5, 93/6, 9317, 94/1, 95/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 103/7, 103/9, 145/1, 146/7, 146/8, 223/3, 223/4, 223/5, 227/1, 228/1, 225/1, 229/3, 229/4, 230/1,231/1, 249/1, 250/1, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256/1, 257/1, 258/1, 259/1, 260/1, 285/1, jednostka ewidencyjna Regimin nr 140208-2, obręb ewidencyjny Pawłowo nr 140208_2.0014, gmina Regimin.  

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej: ,,k.p.a.", w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), zwanej dalej: ,,ustawą o udostępnianiu informacji":


zawiadamiam strony postępowania,


że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie pismem znak: ZNS.712.6.21.2019 z dnia 3 marca br. (data wpływu 11.03.2019) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.171.2019.AGO z dnia 7 marca  br. (data wpływu: 15 marca 2019 r.) wrazili opinię, że dla ww. przedsięwzięcia  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Gminy Regimin, ul. Adama Rzewuskiego 19 w pokoju 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Regimin  

/-/ Mariola Kołakowska


 

 

Załączniki

Zdjęcia