Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach

Przetargi | 20 marca 2019 12:32 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/03/20
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2019/03/29

Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 02.04.2019 r. do godz. 9:00.

 

Kowale Oleckie dn. 26.04.2019 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

 

 

Nazwa

Gmina Kowale Oleckie

Osoby do kontaktów w sprawie zamówienia

Maciej Kozłowski

Adres

ul. Kościuszki 44

Kod pocztowy

19-420

Miejscowość

Kowale Oleckie

Województwo

warmińsko-mazurskie

Telefon

87 523 82 79

Faks

87 523 82 79

Poczta e-mail

gmina@kowaleoleckie.eu

Adres internetowy (URL)

http://www.kowaleoleckie.eu/

 

 

 

II. TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

1. Rodzaj zamówienia: - dostawa

 

2. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony

 

3. Nazwa zamówienia:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach

 

 

 

III. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 

 

1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa, firma i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Najniższa cena

Liczba pkt w kryterium

Termin dostawy

Razem

1.

Educarium Sp. z o. o., 85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207

 

60 pkt

 

40 pkt

100 pkt

2.

Nowa Szkoła Sp. z o. o., 90-248 Łódź, ul. Polskiej Organizacja Wojskowej 25

42 pkt

40 pkt

82 pkt

4.

GRUPA INVEST Sp. z o. o, 37-300 Leżajsk, ul. Giedlarowa 99A

49,2 pkt

40 pkt

89,2 pkt

5.

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, 82-209 Chwaszczyno, Bogusława 17

44,4 pkt

40 pkt

84,4 pkt

 

 

 

2. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

Nazwa Wykonawcy

Educarium Sp. z o. o.

Adres:

ul. Grunwaldzka 207

Kod pocztowy

85-451

Miejscowość

Bydgoszcz

Województwo/Kraj

Kujawsko-Pomorskie/Polska

Telefon

52 32 47 800

faks

52 32 10 251

Poczta e-mail

dariusz.wolski@educarium.pl

 

 

Data złożenia oferty

29.03.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

3. Uzasadnienie wyboru oferty:

 

 

 

Uzasadnienie faktyczne

 

 

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszelkie kryteria określone w SIWZ przez Zamawiającego oraz uzyskała największą sumę punktów ww ocenie ofert spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie prawne

 

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).


 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Kowale Oleckie

Krzysztof Locman

Załączniki