Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Nadzór nad zadaniem: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej- skateparku w miejscowości Bystry w gminie Giżycko

Komunikaty | 15 marca 2019 11:02 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.271.8.2019.RC.1                                                                             Giżycko, 15.03.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości 30 tys. euro.

 

            Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: Nadzór nad zadaniem: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej- skateparku w miejscowości Bystry w gminie Giżycko:

Część 1: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko – skatepark

Część 2: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko

Część 3: Dostawa stołu TEQBALL

 

Projekt współfinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2014-2020.

 

 1. I.                   Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
  z ramienia Zamawiającego nad inwestycją:

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej- skateparku
w miejscowości Bystry w gminie Giżycko:

Część 1: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej
w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko – skatepark.

Część 2: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej
w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko.

Część 3: Dostawa stołu TEQBALL.

 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie bezpośredni nadzór nad prowadzonymi robotami w w/w zadaniu tj.:

 

Część 1:

Zakres prac: Przewiduje się następujący zakres prac związany z budową skateparku:
a) Splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych nawierzchni. b) Wytyczenie projektowanego skateparku c) Roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża pod projektowane nawierzchnie d) Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego e) Wykonanie płyty żelbetowej wraz z jej wykończeniem i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach f) Montaż gotowych przeszkód ze sklejki g) Montaż tablicy z regulaminem i elementów małej architektury h) Humusowanie i obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego
w niezbędnym zakresie i) Uporządkowanie terenu.

Część 2:

Zakres prac: a) Projektowany obiekt będzie ogólnodostępnym miejscem rekreacyjno - sportowym jego składowe części to wydzielona część utwardzona kostką szarą -35m2
z wiatą drewniana 2,2x2,5m z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym
w kolorze zielonym, stół z ławkami, kosz do segregacji odpadów, Tablica informacyjno - promocyjna, stojaki na rowery - 2szt., lampa solarna 4szt, nasadzenia: Świerki - 150szt., śliwa wiśniowa - 3szt. krzewy liściaste 8szt. b) W zakres robót wchodzi : roboty ziemne wraz z utwardzeniem terenu oraz dostawa i montaż elementów małej architektury a także architektura zieleni.

 

Część 3:

Zakres prac: Dostawa stołu TEQBALL

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Projektowa dokumentacja techniczna oraz  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
a także dokumentacja przetargowa: SIWZ

 

Do obowiązków inspektora nadzoru w ramach jego zadania należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:

a) Kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgłoszeniami robót, z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej oraz kosztorysem ofertowym wykonanych robót budowlanych;

b) Sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;

c) Koordynacja robót poszczególnych branż;

d) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania;

e) Przedkładanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej
z wykonanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

f) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

g) Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i odbioru końcowego;

h) Przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur;

i) Potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego
i wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów;

j) Na wezwanie Zamawiającego składanie pisemnych raportów o stanie zaawansowania inwestycji (postępie robót), uzyskiwanym poziomie jakości robót, postępie finansowym oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą;

k) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad;

l) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych
na ww. zasadach;

m) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót;

n) Innych czynności, które są konieczne do wykonywania robót budowlanych,
dla przedmiotowej inwestycji.

o) Nadzorowanie  i rozliczenie inwestycji w zakresie przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na niniejsze zadanie pod względem zgodności
z Ustawą zamówień publicznych oraz prawidłowe rozliczenie Wykonawcy i jego wszystkich Podwykonawców.

 1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje na własny koszt wszelkie sprawdzenia
  ( geodezyjne itp. ) oraz badania kontrolne potwierdzające prawidłowość wykonywanych na bieżąco robót przez Wykonawcę w/w zadania budowlanego. A wyniki z tych badań przekazuje Zamawiającemu.
 2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uczestniczy we wszelkich sporach ( w tym również przed sadem powszechnym ) z Wykonawcą reprezentując Zamawiającego.
 3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia odbioru przez Zamawiającego w/w zadania ( orientacyjnie  do 3.06.2019r.).

 

            II.        Realizacja inwestycji:

Zamawiający dopuszcza składania ofert na poszczególne części zamówienia, tj.
na poszczególne zadania. 
Do oferty należy załączyć:
- kopie posiadanych uprawnień do projektowania lub kopia uprawień do  pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

- kopie potwierdzającą aktualną przynależności do izby,

 1. III.                          Sposób złożenia oferty i oceny

 

 1. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
 2. Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi więc obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. Ocena ofert:
  Cena – 100 %,
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej lub mailem (zeskanowaną ofertę z podpisem) na adres: ugg@ugg.pl,  złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego: do dnia  22.03.2019 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko,
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko z dopiskiem:

Nadzór nad zadaniem:

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - sportowej- skateparku
w miejscowości Bystry w gminie Giżycko:

Część 1: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko – skatepark.0

Część 2: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko.

Część 3: Dostawa stołu TEQBALL.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 4. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w punkcie 4 nie będą rozpatrywane.

Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

1)      Antoni Wróbel – tel. 87/429 99 41 (w sprawach technicznych dot. Przedmiotu zamówienia),  e-mail: antoni.wrobel@ugg.pl

Załączniki do ogłoszenia:

1)      druk oferty,

 

Zatwierdzam:

                                                                                             

Wójt Gminy Giżycko

 

                                                                                              /-/ Marek Jasudowicz

 

 

 

                                  

 

 

 


Załącznik nr 1 do zapytania

 

………………………….

/miejscowość, data/

 

Wykonawca:

Nazwa…………………………………………………

ul………………………………………………………

…-  ……    …..……………………………………….

NIP………………………REGON…………………...

Telefon……………….……/Fax……………………..

e-mail………………………………………………….

 

RRG.271.8.2019.RC.1

                                   Gmina Giżycko

ul. Mickiewicza 33

11-500 Giżycko

 

O F E R T A

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie:

 

Nadzór nad zadaniem: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej- skateparku w miejscowości Bystry w gminie Giżycko:

 

Część 1: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko – skatepark.

 

Składam ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną cenę:

     

Cena netto                        …………………………….zł

 

Razem brutto      .........................……...………zł

 

słownie złotych : ...................................………………………………………………zł;

 

Część 2: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko.

 

Składam ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną cenę:

 

Cena netto                        …………………………….zł

 

Razem brutto      .........................……...………zł

 

słownie złotych : ...................................………………………………………………zł;

 

Część 3: Dostawa stołu TEQBALL.

 

Składam ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną cenę:

 

Cena netto                        …………………………….zł

 

Razem brutto      .........................……...………zł

 

słownie złotych : ...................................………………………………………………zł;

 

 1. Oświadczam, że:
 2. Zrealizuję w/w zadanie w terminie: do dnia zakończenia inwestycji tj. dnia odbioru przez Zamawiającego w/w zadania.
 3. Zdobyłem/liśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz   przygotowania i złożenia oferty.
 4. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności: wszystkie podatki, koszty pracownicze, itp.
 5. Posiadam/y wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia,
 6. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia,
 7. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

……………………………………....

(podpis/podpisy )

Załączniki