Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (PO WER)

 

Logo POWER 2019


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 15.04.2019r. do 30.04.2019r. w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,  prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane maksymalnie dla 10 osób. Maksymalna kwota środków o jaką można wnioskować wynosi 17 000 zł

 
Niżej wymienione druki można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl:
 

  • Wniosek o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Regulamin w sprawie dofinansowania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Kryteria oceny i punktacja wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 
                                                                                 /-/ mgr inż. Joanna Lewandowska
                                                                                                  p.o. Dyrektor PUP
                                                                                                  w Strzelcach Kraj.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać u doradców klienta indywidualnego oraz doradców klientainstytucjonalnego prowadzących obsługę danej osoby bezrobotnej w:

 

  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel. 95 7631666),
  • Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14 (tel. 95 7626066),
  • Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3 (tel.95 7611881).