Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie na VI sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 20 marca 2019 r.

Komunikaty | 14 marca 2019 13:02 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 13 marca 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

W PŁOCKU

OR-I.0002.3.2019

 

MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję VI sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 20 marca 2019r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Ocena stopnia realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014-2020”;

- w tym rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w/w oceny (druk nr 1).

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”;

- w tym rozpatrzenie i podjęcie uchwały przyjmującej w/w sprawozdanie (druk nr 2).

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok;

- w tym rozpatrzenie i podjęcie uchwały przyjmującej w/w sprawozdanie wraz z wykazem potrzeb (druk nr 3).

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego (druk nr 4),

2) zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2019 uchwalonego uchwałą nr 18/III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. (druk nr 5),

3) udzielenia pomocy finansowej (druk nr 6),

4) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w powiecie płockim (druk nr 7),

5) zmian w Statucie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie (druk nr 8),

6) wyrażenia zgody na bezprzetargowy wynajem powierzchni 2m2 z przeznaczeniem na 2 automaty do sprzedaży artykułów spożywczych w budynku Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (druk nr 9),

7) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płockiego (druk nr 10),

8) przekazania Staroście Płockiemu pisma zatytułowanego „Skarga na bezczynność organu i rażącą opieszałość w sprawie” (druk nr 11),

9) udrożnienia rzeki Wisły na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka (druk nr 12).

9. Sprawy różne, w tym:

- postulaty, interpelacje i zapytania radnych;

- wolne wnioski i oświadczenia radnych;

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

10. Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady

  Lech Dąbrowski


Załączniki