Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

 

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego” o wartości

 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo

 

Zamówień Publicznych.Treść ogłoszenia


Załączniki