Bazagmin.pl

Aktualności

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy Pniewy w dniu 21 marca 2019r.

Aktualności | 13 marca 2019 15:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, dnia 13.03.2019 r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu  21 marca 2019r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

  4. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.

  5. Wnioski i interpelacje.

  6. Przyjęcie protokołu nr II.2018 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 11 grudnia 2018 r.

  7. Przyjęcie protokołu nr III.2018 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 21 grudnia 2018 r.

  8. Przyjęcie protokołu nr IV.2018 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2018 r.

  9. Przyjęcie protokołu nr V.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 30 stycznia 2019 r.

10. Przyjęcie protokołu nr VI.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 01 marca 2019 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

11.1  ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

11.2  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

11.3  przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania

11.4  przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach za 2018 rok

11.5  przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 dla Gminy Pniewy za rok 2018

11.6  zmiany uchwały nr IV.20.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach.

11.7  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na rok 2019 w Gminie Pniewy.

11.8  zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019.

11.9  przekazania projektu regulaminu dostarczania wody do organu regulacyjnego.

12       Sprawy różne.

13       Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                      Grzegorz Sowiński