Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2019. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy

Przetargi | 12 marca 2019 14:42 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2019-03-12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2019. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Gmina Pniewy

Adres zamawiającego               Pniewy 2

Kod Miejscowość                       05-652 Pniewy

Telefon:                                      48 668 64 24

Faks:                                          48 668 64 24 w. 117

adres strony internetowej           bip.pniewy.pl

adres poczty elektronicznej       pniewy@pniewy.pl

Godziny urzędowania:               pon. od 10:00 do 18:00; wt. - pt. od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    bip.pniewy.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, zebranych z terenu gminy Pniewy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Przewiduje się odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o masie ok.1100 Mg w tym okresie.

Wykonawca zapewnia odbiór wszystkich odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z treścią uchwał Rady Gminy Pniewy.

Rozliczenie usług następować będzie co miesiąc w kwocie ryczałtowej zapisanej w umowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dane niezbędne do obliczenia ceny oferty oraz wymagania wobec Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami,

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów,

90511000-2-  Usługi wywozu odpadów,

90512000-9 - Usługi transportu odpadów,

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin wykonania zamówienia od 1.07.2019 do 30.06.2020 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)   posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

      Wymagane jest:

-aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.21 z późn. zm.) lub wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art.49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.21 z późn. zm.) 

 

2)        sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wymagane jest:

1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy odpowiadającą kwocie nie mniejszej niż 300 000,00zł(słownie trzysta tysięcy zł) wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

 

2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Opłacona polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy zł)

 

      3) zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Wymagane jest:

3.1) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 Wykaz usług ma obejmować usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do SIWZ. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie odebranych odpadów minimum 600 Mg. W przypadku gdy usługi, o których mowa wyżej były lub są wykonywane na rzecz Gminy Pniewy, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wykazu.

3.2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

 Zamawiający wymaga posiadania lub dysponowania minimum 3 pojazdami w tym:

-pojazdami posiadającymi funkcję kompaktująca, przystosowanymi do odbierania zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych spełniających normę emisji spalin co najmniej EURO 4 - 2 szt.

-pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej spełniających normę emisji spalin co najmniej EURO 4  - 1 szt

3.3) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy,

 wykaz pojazdów, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o bazie magazynowo - transportowej oraz o podstawie do dysponowania tymi zasobami, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ

3.4)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem ich stanowiska, funkcji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ

Zamawiający, stosownie do art.29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 par 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zostały zatrudnione przez Wykonawcę - a także przez podwykonawców, w przypadku gdy zakres prac byłby im powierzony - na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający wymaga:

a) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dane Wykonawcy, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

3.5)Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,3,4,6,7,8,ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11) -aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.21 z późn. zm.) lub wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art.49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.21 z późn. zm.)

12) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

13) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

14) wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,

15) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

16) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy,

wykaz pojazdów, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o bazie magazynowo - transportowej oraz o podstawie do dysponowania tymi zasobami, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ

17) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

18) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15.000,00, słownie: piętnaście tysięcy zł

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1

cena

80

(najniższa cena brutto oferty z ofert/cena brutto oferty badanej) x 80 waga(80 %)

wzór matematyczny

2

termin płatności faktury

20

Możliwe 3 terminy, termin  14 dni - 0pkt,, termin  21 dni - 10 pkt, termin 30 dni- 20 pkt

Waga(20%)

minimalny termin 14 dni a maksymalny 30 dni. Termin poniżej 14 dni oraz powyżej 30 dni uzna sie za  niezgodne z SIWZ

 

XI. Składanie ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 22 marca 2019 r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 1 (sekretariat)

 

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie przewiduje się.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie przewiduje się.

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Inne informacje:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 524203-N-2019 Data zamieszczenia 2019-03-12.

 

 

 

Ireneusz Szymczak

Wójt Gminy Pniewy

Załączniki