Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Przetargi | 12 lutego 2019 14:00 | Publikujący: Gmina Mirsk
GMINA MIRSK,   59-630 Mirsk,  plac Wolności 39

tel. 756470440, fax: 756470469,  www.mirsk.pl  e-mail: gmina@mirsk.pl

ołasza przetarg nieograniczony na:

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY MIRSK.

Nr referencyjny: IN.271.03.2019

 

 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Usługi gospodarki odpadami - kod: 90 53 30 00-2

Usługi wywozu odpadów - kod: 90 51 10 00-5

Usługi transportu odpadów - kod: 90 51 20 00-9

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mirsk.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirsk, w podziale na następujące frakcje odpadów:

a)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady „posortownicze” – w każdej ilości. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady „posortownicze” będą zbierane przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach o pojemności min. 110 l.

Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę - raz na tydzień na obszarach miejskich i na terenie bloków Spółdzielni Mieszkaniowej, raz na dwa tygodnie na obszarach wiejskich, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane.

b)selektywnie zbierane odpady komunalne – w każdej ilości w podziale na:

- papier i tektura- zbierane w oznakowanych pojemnikach lub workach,

- szkło białe i kolorowe- zbierane w oznakowanych pojemnikach lub workach,

- tworzywa sztuczne i metale- zbierane w oznakowanych pojemnikach lub workach,

- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - zbierane w oznakowanych pojemnikach lub workach.

Częstotliwość odbioru i wywozu ww. odpadów przez Wykonawcę:

- papier i tektura – raz na dwa miesiące na obszarach miejskich i wiejskich, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane,

- szkło jeden raz w miesiącu, na obszarach miejskich i wiejskich,

- tworzywa sztuczne i metale – dwa razy w miesiącu, na obszarach miejskich i wiejskich, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane,

- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone – raz w tygodniu, a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) dwa razy w miesiącu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane.

2)odbiór i zagospodarowanie odpadów ze stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mirsku przy ul. Mickiewicza 38:

- papier,

- metale,

- tworzywa sztuczne,

- opakowania wielomateriałowe,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- zużyte baterie i akumulatory,

- tekstylia i odzież,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- problematyczne odpady komunalne (m.in. gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, opakowania po środkach ochrony roślin).

Odbiór ww. odpadów odbywa się minimum raz w miesiącu, w przypadku konieczności dodatkowych odbiorów Wykonawca dokona ich na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego.

3)odbiór przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w aptekach i ośrodkach zdrowia, co najmniej raz w miesiącu lub po zgłoszeniu przez Zamawiającego.

Wykonawca dokona odbioru leków w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia e-mailem lub telefonicznego przez Zamawiającego. Wykonanie zgłoszenia należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem lub telefonicznie.

4)transport odebranych odpadów do regionalnych instalacji do przetworzenia odpadów komunalnych (RIPOK), instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów bądź instalacji zastępczych,

5)ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412),

6)osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167), tj.: w roku 2019 – 40 %, w roku 2020 – 50 %.

7)osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), tj.: w roku 2018 - 50%, w roku 2019 - 60 %, w roku 2020 - 70%.

 

Wykonawca w ramach wykonywanej usługi zobowiązany jest dodatkowo do:

1)nieodpłatnego dostarczania do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na następujące frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne,

2)realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane, itp.) w przeciągu 3 dni od dnia zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie zgłoszonego przez Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem lub telefonicznie na adres Zamawiającego,

3)umożliwienia właścicielom nieruchomości kupna, wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych.

3.W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz nieruchomości/punktów adresowych, z których odbierane będą odpady komunalne. W trakcie trwania umowy wykaz będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4.Szczegółowy opis przedmioty zamówienia został zawarty w Załączniku do SIWZ.

5.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy pzp natomiast nie przewiduje udzielania zamówień  sektorowych zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt.3.

6.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018r. poz. 1986) oraz spełniający warunki określone w SIWZ.

7. Okres realizacji zamówienia: od 01.04.2019r. do 31.03.2020r.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)Posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e)Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art.24 Ustawy Pzp.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa powyżej zostanie spełniony  jeżeli  jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnia ww. warunek.

3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

b)Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

9. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2)Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

 

10.Wykaz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy. Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty oraz za­łączniki:

1)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ.

2)Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg. załącznika nr 2a do SIWZ.

3)Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. załącznika nr 2b do SIWZ.

4)Doświadczenie zawodowe - wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona.

5)Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania usługi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,

6)Pisemne zobowiązanie podwykonawcy do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

7)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

8)Parafowany przez wykonawcę projekt umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6.

9)Parafowany formularz gwarancji należytego wykonania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

10)Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.), gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1688) w tym:

- informacje o nadanym numerze rejestrowym w zakresie posiadanego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

- oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w zakresie odbierania odpadów komunalnych wraz z podaniem numeru rejestrowego,

- zezwolenie właściwego organu wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach na transport i zbieranie odpadów.

11)Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą jak 100.000 zł.

12)Dowód wniesienia wadium przetargowego (kopia przelewu) – w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia gwarancji.

11. Informacje dodatkowe.

1)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej:

a) kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym zgodnie w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP (nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

3)Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5)Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

6)W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

7)Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub

b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 3.

8)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ).

9)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10)Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016 r. Poz. 352).

11)Oświadczenia, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

12)Dokumenty, o których mowa w  SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

13)Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, za zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

14)Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

15)Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

16)W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

17)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

12.Secyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej http://bip.mirsk.pl  lub zakupić w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, pl. Wolności 39, pokój nr 10. Cena specyfikacji 20 zł.

 

13.Wadium przetargowe:

20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium wnoszone  w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto PKO BP S.A. nr: 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.

 

14.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena oferty brutto  – 60%,

Doświadczenie zawodowe – 40%

15.Oferty sporządzone w języku polskim w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk „nie otwierać przed 20.03.2019r. godz. 10:15” należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, pl. Wolności 39, pokój nr 1 (sekretariat) w terminie do 20.03.2019r. do godz. 10:00.

 

16.Otwarcie ofert nastąpi dnia  20.03.2019r. o godz. 10:15 w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, pokój nr 12 (sala posiedzeń).

 

17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

18.Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

W zakresie procedury przetargowej:

Tadeusz Nowik – Inspektor  ds.  inwestycji  od  poniedziałku  do  piątku w godz. 730 – 1530,  tel.  75 6470457, e-mail: inwestycje@mirsk.pl

W zakresie wyjaśnień i informacji dla przedmiotu zamówienia:

Marcin Popławski – Młodszy referent ds. gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi od  poniedziałku  do  piątku w godz. 730 – 1530,   tel.  75 6470455, e-mail: odpady@mirsk.pl

 

19.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

      

20.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej dla dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

21.Zamawiający  nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

 

22.Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

 

23.Ogłoszenie zostało zamieszczone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie http://simap.europa.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Mirsk na stronie http://bip.mirsk.pl  i  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

Załączniki