Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów i kosztorysów na przebudowę budynku szkoły oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne w Karolewie dz. nr 157 gmina Pniewy

Przetargi | 12 lutego 2019 10:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

Znak sprawy: In.271.1.2019                                                                                       Pniewy, 12.02.2019 r.

 

………………………………………..

………………………………………..

.……………………………………….

.……………………………………….

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów i kosztorysów na przebudowę budynku szkoły oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne w Karolewie dz. nr 157 gmina Pniewy

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy budynku szkoły oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne na działce nr 157 w Karolewie gm. Pniewy. Opracowana dokumentacja techniczna powinna być zgodna z „Koncepcją remontu budynku szkoły oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne na działce nr 157 w Karolewie” załączoną do niniejszego zapytania ofertowego.(zał. nr 4)

Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, którzy są członkami izby samorządu zawodowego.

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

CPV: 71320000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zakres dokumentacji technicznej(projektowo - kosztorysowej) obejmuje w szczególności:

-wykonanie projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami branżowymi, pozwoleniami i innymi dokumentami, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na wykonanie przebudowy budynku szkoły i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne w 4 egz.+ wersja elektroniczna na CD

-sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego w 3 egz. +wersja elektroniczna na płycie CD

-sporządzenie szczegółowego przedmiaru robót w 3 egz. +wersja elektroniczna na płycie CD

-sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich prac ujętych w projektach budowlanych w 3 egz. +wersja elektroniczna na płycie CD

-opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich robót +wersja elektroniczna na płycie CD

 

Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. in.:

a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z p. zm.),

b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389),

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p.zm.),

d. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p. zm.),

 

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1.Termin i miejsce wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane do dnia 18.04.2019 r.

Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Opis sposobu obliczania ceny

2.1 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art.3 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.2 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana w formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.

2.3 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2.5 Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).

2.6 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

2.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

3. Kryteria oceny ofert

3.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Kryterium nr 1- cena oferty brutto - 70%,

2) Kryterium nr 2 –doświadczenie zawodowe 30%

3.2 Zasady oceny ofert:

1) Oferty będą oceniane w skali stu - punktowej, według wzoru: S = C + D gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S-suma uzyskanych punktów,

C- punkty za cenę,

D - punkty za doświadczenie zawodowe

 

2) Kryterium nr 1: cena - ocena wg wzoru: C = (C min/C of. por.) x 70, gdzie:

C min - najniższa całkowita cena wg załącznika nr 1 spośród wszystkich ofert,

C of. por. - zaoferowana całkowita cena wg załącznika nr 1 w ofercie porównywanej,

C- ilość punktów za cenę przyznanych ofercie porównywanej.

 

3) Kryterium nr 2: doświadczenie zawodowe D

Punkty za kryterium doświadczenie zawodowe zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie ilości wykonanych projektów budowy bądź przebudowy budynków o powierzchni użytkowej min. 200 m2 udokumentowanych zgodnie z zał. nr 2 (wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia).

 

Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium doświadczenie zawodowe stosując poniższe zasady:

1(jeden) projekt o wskazanych wyżej parametrach - 10 pkt

2(dwa)projekty o wskazanych wyżej parametrach - 20 pkt

3 (trzy) i więcej projektów o wskazanych wyżej parametrach - 30 pkt

 

3.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

 

3.4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

4. Informacje dodatkowe

4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4.2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, w obu przypadkach w formie pisemnej, pod warunkiem, że dokona tego przed upływem terminu składania ofert.

4.3. Zamawiający wyklucza z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postepowaniu – taka ofertę uważa się za odrzuconą.

4.4.Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną wzięte pod uwagę.

4.5. Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu telefonicznie lub pisemnie.

4.6.Oferenci uczestniczą w postepowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postepowania ofertowego

5. Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje:

a. formularz ofertowy  - załącznik nr 1,

b. wykaz zrealizowanych zamówień - załącznik nr 2,

c. wzór umowy – załącznik nr 3

d. projekt koncepcji remontu budynku szkoły oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne dz. nr 157 w Karolewie– załącznik nr 4

e. wzór oświadczenia RODO załącznik nr 5

III Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a)      złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem, e-mailem – pniewy@pniewy.pl) na Formularzu Oferty wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami nr 2 i nr 5 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 20.02.2019 r. do godz. 12:00

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów i kosztorysów na przebudowę budynku szkoły oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne w Karolewie dz. nr 157 gmina Pniewy” znak sprawy In.271.1.2019

 

 

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Izabella Smereczyńska

 

 

Wójt Gminy Pniewy

 Ireneusz Szymczak

Załączniki