Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 274/3 obręb Grudza, gmina Mirsk o powierzchni 0,1446 ha.

Przetargi | 11 lutego 2019 15:10 | Publikujący: Gmina Mirsk

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 274/3 obręb Grudza, gmina Mirsk o powierzchni 0,1446 ha.

Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/00032838/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi 30 000,00 zł


Wadium wynosi 20 % ceny wywoławczej tj. kwota 6 000,00 zł.  

Sołectwo Grudza nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XLVIII/436/18 z dnia 18 października 2018 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową (symbol MP). W ewidencji gruntów w/w nieruchomość posiada symbol użytku PsIV – pastwiska trwałe. Sprzedaż gruntu odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic może odbyć się na wniosek i koszt kupującego.  

Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Kształt działki foremny, geometryczny, wydłużony, pozbawiony nierówności i wgłębień.  Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej stanowiącej drogę powiatową 2494 D. W sąsiedztwie znajdują się pojedyncze budynki mieszkalne oraz zabudowania mieszkaniowo – zagrodowe a także pojedyncze obiekty użytkowe, głównie warsztatowe jak również gospodarstwa rolnicze. Teren działki pokryty różną roślinnością, znacznie zadrzewiony. Ewentualne koszty związane z uporządkowaniem terenu ponosi kupujący we własnym zakresie. Teren działki nie jest uzbrojony. Nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt dokonać wszelkich uzgodnień i opracowań dokumentacji powiązanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do zabudowy danej nieruchomości i nie będzie żądać     z tego tytułu żadnych roszczeń od Gminy Mirsk, co zostanie zapisane w protokole przetargowym oraz umowie sprzedaży.  

I – wszy ustny nieograniczony przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie zgłosił się żaden nabywca) w dniu 17.12.2018 r.  

Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk – Plac Wolności nr 39    w Sali nr 12 (sala posiedzeń) o godzinie 12.00.

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia 14.03.2019 r. do godziny 15.30 w kasie tutejszego Urzędu lub na Konto PKO BP SA o / Jelenia Góra nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.    

Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena sprzedaży płatna jest przez kandydata na nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący.
Osoby przystępujące do przetargu lub udzielające pełnomocnictwa będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz w sołectwie Grudza w sposób zwyczajowo przyjęty, zamieszczono na stronie internetowej Bip Gminy Mirsk, umieszczono w gazecie lokalnej „Wieści Mirska”.Informacji udziela:
Ewa Truszkowska
Referent ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
tel. 75 64 70 445 pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu 

Załączniki