Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykonanie robót w zakresie robót remontowych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowości Antonowo. Remont świetlicy w m. Antonowo

Komunikaty | 11 lutego 2019 14:02 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

RRG.271.6.2019.RC.1                                                                              Giżycko, 11.02.2019  r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości 30 tys. euro.

 

            Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania:  Wykonanie robót w zakresie robót remontowych w ramach  zadań funduszy sołeckich w miejscowości Antonowo.

           

Zadanie I : Remont świetlicy w m. Antonowo:

 

Zakres robót :

- remont instalacji elektrycznej – przegląd i wymiana osprzętu – łączniki szt. 4,  gniazda wtykowe
szt. 6 , skrzynka bezpiecznikowa, oprawy oświetleniowe szt. 5,

-  ściany - szpachlowanie nierówności, malowanie – 140 m2,

-  sufity – szpachlowanie nierówności, malowanie – 100 m2,

- łazienka – kafelki na ścianach – 15 m2, umywalka, miska ustępowa ze spłuczką typu kompakt, bateria umywalkowa.

                 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.05.2019 r. Okres gwarancji 36 miesięcy.

 

 Sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1)  w formie pisemnej, mailem (zeskanowaną ofertę z podpisem) na adres: ugg@ugg.pl,  lub w siedzibie Zamawiającego ewentualnie przesłać na adres Zamawiającego: do dnia  19.02.2019 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko z dopiskiem: Oferta na :  „Wykonanie robót remontowych w ramach  zadań funduszy sołeckich w miejscowości Antonowo”

 

 1. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1) do godziny 10.00, 19.02.2019 r.
 2. Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc
  po przecinku. 
 3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi więc obejmować wszystkie koszty związane
  z realizacją zamówienia (np.: dostawa, montaż, materiały, stawka VAT, itp.).
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 1. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.
 7. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:  Antoni Wróbel – tel. 87/429 99 41, e-mail: ugg@ugg.pl
 8. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na poszczególne zadania  najkorzystniejsze cenowo dla Zamawiającego.
 9. Ocena ofert będzie następować dla każdego zadania oddzielnie.
 10. Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne zadania.
 11. Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin terenowych zadań na które będzie składał ofertę.
 12. Załączniki do ogłoszenia:

1)      druk oferty,

 

 

Wójt Gminy Giżycko

                                                                                                                                                                  /-/  Marek Jasudowicz

 

Załączniki