Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lutego 2019 r.

Komunikaty | 11 lutego 2019 12:14 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

RG.6733.28.2018.BP.2019

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 11 lutego 2019 r.

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek PUK Sp.z o.o. w Ciechanowie działającej przez pełnomocnika Panią Halinę Karmolińską-Słotkowską postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy rowu i drogi dla zadania – projekt rekultywacji kwatery A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Woli Pawłowskiej  na działkach 82, 83, 85/1, 127/4, 84, 143, 102/1, 102/2, 127/3 i 129/3.

 

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2018) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Wola Pawłowska z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                                                

                                                                                                               /-/ Marek Kiwit