Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stawiguda BiZ.6733.41.2018 Stawiguda, 11.01.2019 r.

Komunikaty | 15 stycznia 2019 12:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a,  zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a:

w dniu 21.12.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej (odwodnieniowej) na działkach nr 533/3, 783/4, 783/5, 593, 530/15, 592/1, 529/1, 525/7 w obrębie Stawiguda.

 Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem decyzji rozstrzygającego sprawę stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenie co do zebranych dowodów, materiałów zgłoszonych żądań. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi w tutejszym Urzędzie, w pokoju nr 14 w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się na każdym etapie sprawy.