Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Burzenińskiej 8 (parter) ”po byłej przychodni” w Złoczewie

Przetargi | 11 stycznia 2019 14:44 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza przetarg  pisemny na najem lokalu użytkowego położonego
w budynku przy ul. Burzenińskiej 8 (parter) ”po byłej przychodni” w Złoczewie

1.                  Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni  71,00 m 2 położonego w budynku przy ul. Burzenińskiej 8 ”po byłej przychodni” w Złoczewie (parter). Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej. Lokal wyposażony jest w instalację CO, CWU, wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną.

2.                  Wysokość opłat z tytułu najmu:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem 1 m2 powierzchni wynosi  13,00 zł/m2 . Czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu w okresach rocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS. Poza czynszem za najem Najemca ponosi koszt za zużytą energię elektryczną – ryczałt, zużycie wody
i odprowadzenie ścieków – ryczałt, centralne ogrzewanie – ryczałt.

Oprócz w/w kosztów Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych.

3.                  Termin przetargu:

04  luty 2019 r. o godz. 10:00. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie ul. Szkolna 16.

4.                  Udział w przetargu:

Oferty należy składać do godz.  9:30  dnia 04 lutego 2019 r. w sekretariacie - I piętro Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Burzenińskiej 8 (parter) ”po byłej przychodni” w Złoczewie”. 

Pisemna oferta powinna zawierać:

1)        imię i nazwisko,

2)        proponowaną wysokość czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu,

3)        datę sporządzenia oferty,

4)        podpis osoby składającej ofertę.

5.                  Kryteria wyboru oferty:

Najwyższa proponowana cena czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu.

6.                  Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu:

Organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się
w terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy najmu.

7.                  Szczegółowe informacje:

Dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie , ul. Szkolna 16 pokój nr 108 lub telefonicznie pod nr 43 820 22 70

Zdjęcia