Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmian decyzji Nr 50.2018 z dnia 09.11.2018r. na działce nr 37/4 w obr. geod. Kąp, gmina Giżycko.

Komunikaty | 11 stycznia 2019 14:40 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

 

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


            że do Wójta Gminy Giżycko 09.01.2019r. wpłynął wniosek Pana Stanisława Łydzińskiego prezesa Zarządu Niemczyk Care Sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Giżycko Nr 50.2018 z dnia 09.11.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę zakładu opieki leczniczej dom seniora na działce nr 34/4 położonej w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko polegającej na zmianie błędnie określonej nazwy inwestycji z „zakładu opieki leczniczej dom seniora” na „dom seniora”.

 

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.