Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 18.01.201 r., godz. 12.00

Komunikaty | 11 stycznia 2019 12:49 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500/  zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 18 stycznia 2019 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr III/18 z dnia 14.12.2018 roku oraz protokołu Nr IV/18 z dnia 31.12.2018 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok:                                    omówienie projektu budżetu;                                                                                                                        przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu;                                          przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej;                                                                                                dyskusja;                                                                                                                                              podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej na 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu dzierżawcy.
 18. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2018 roku.
 19. Interpelacje radnych.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie V sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński