Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 17 stycznia 2019 r., godz. 9.00

Komunikaty | 11 stycznia 2019 12:47 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi na 2019 rok.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na 2019 rok.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2019 rok.
 12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej na 2019 rok.
 13. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2019 rok.
 14. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym.
 15. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu dzierżawcy.
 16. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2018 roku.
 17. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu komunalnego.
 18. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu socjalnego.
 19. Przyjęcie protokołu nr 2/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                     

 

 

    Przewodniczący Komisji

          /-/ Marek Dziubiński