Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN – 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN 0,4kV, słupów w istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii SN-15kV w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 11 stycznia 2019 12:39 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

 

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


że do Wójta Gminy Giżycko 10.01.2019r. wpłynął wniosek Pana Janusza Topolskiego złożony w imieniu PGE Dystrybucja S.A w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN – 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN 0,4kV, slupów w istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii SN-15kV w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko.

Trasa planowanej sieci planowana jest w granicach działek o numerach geodezyjnych 34, 35, 219, 222, 248/1, 252.

 

         W/w działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.