Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę istniejącego budynku wraz z adaptacją na budynek letniskowy na działce o nr 58/186 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko

Komunikaty | 11 stycznia 2019 10:42 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

Giżycko, dnia 11 stycznia 2019r.

Nasz znak: RRG.670.124.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA

O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) oraz art. 10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096).

 

INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

 

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,

-        w sołectwie Sterławki Małe – w miejscu planowanego przedsięwzięcia  

 

że w dniu 11 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Giżycko postanowieniem z dnia 11.01.2019r. podjął zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę istniejącego budynku wraz z adaptacją na budynek letniskowy na działce o nr 58/186 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.

 

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.