Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.20.2018. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

Przetargi | 06 grudnia 2018 12:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2018-12-06

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.20.2018. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Gmina Pniewy

Adres zamawiającego               Pniewy 2

Kod Miejscowość                       05-652 Pniewy

Telefon:                                      48 668 64 24

Faks:                                          48 668 64 24 w. 117

adres strony internetowej           bip.pniewy.pl

adres poczty elektronicznej       pniewy@pniewy.pl

Godziny urzędowania:               pon. od 10:00 do 18:00; wt. - pt. od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    bip.pniewy.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

1.Działając w imieniu własnym oraz podstawie udzielonego umocowania, w imieniu:

1)Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pniewach

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe w trybie art. 16 ust. 1 Prawa zamówień Publicznych.

Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w imieniu wszystkich ww. podmiotów.

Zamawiający oraz ww. podmiot będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zakup energii elektrycznej.

Procedura zmiany sprzedawcy będzie prowadzona po raz kolejny dla wszystkich ppe z wyjątkiem jednego punktu (SPZOZ Pniewy)

2.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do budynków Zamawiającego (szacunkowe zapotrzebowanie na energię to 863 687 kWh).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ.

Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą na wzorze umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.

Wszystkie faktury, oprócz tych dotyczących SPZOZ Pniewy, będą dostarczane do Urzędu Gminy Pniewy

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 09310000-5       Elektryczność

CPV 65300000-6       Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

 

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Ewentualne zamówienia dodatkowych dostaw zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt.7) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.

dopuszcza się dostawy dodatkowe do wielkości 10% wartości zamówienia podstawowego dla nowych punktów dostępowych w czasie trwania umowy

 

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Od skutecznego rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą do 31.12.2019 r

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)   posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) -posiadanie aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, posiadanie aktualnej umowy lub promesy z PGE Dystrybucja S.A. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. do obiektów Zamawiającego.

 

2)         sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000 zł.

 

3)         zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -prowadzenie ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń,

udostępnianie Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych umową.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,8 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

6) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

7)dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

 

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych.

 

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

cena

100%

 

XI. Składanie ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 14.12.2018 r do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 1 (sekretariat)

 

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie dotyczy.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie stosuje się.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie stosuje się.

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp .

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 658339N-2018  Data zamieszczenia 2018-12-06

 

 

 

Ireneusz Szymczak

Wójt Gminy Pniewy

Załączniki