Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w obr. geod. Spytkowo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 06 grudnia 2018 11:10 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


że do Wójta Gminy Giżycko 05.12.2018r. wpłynął wniosek Pana Wojciecha Sekulaka złożony w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w granicach działek o nr geodezyjnych 67/2, 201/1, 206, 209, 210, 211, 212, 228, 230, 231, 240/5, 240/8, 412/1, 414, 418/4, 421 położonych w obrębie geodezyjnym Spytkowo, gmina Giżycko.

 

         Wymienione działki poza częścią działki nr 421 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka nr  421 częściowo znajduje się w granicach planu zatwierdzonego Uchwalą nr 273/2002 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 marca 2002r.   

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.