Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez Kanał Kula w ciągu drogi powiatowej nr 1289N

Komunikaty | 06 grudnia 2018 10:25 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE

     

Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

 

WÓJT GMINY GIŻYCKO

 

informuje

 

o wydaniu w dniu 5 grudnia 2018 r. decyzji znak: RRG.6220.12.2018.8 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez Kanał Kula w ciągu drogi powiatowej nr 1289N.

            Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, pok. nr 26 w godzinach urzędowania.