Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert - „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku”

Przetargi | 03 grudnia 2018 14:03 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dnia 3 grudnia 2018 roku

 

 

Znak sprawy:       ZP.271.7.PN.2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Dmosin w 2019 roku

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający – Gmina Dmosin - po otwarciu ofert w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Dmosinie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), podaje następujące informacje:

1)       kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zamawiający na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 490.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

2)       firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach:

Przed upływem terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127

99 – 300 Kutno

71 781,12 zł

(w tym podatek VAT 8  %)

31.12.2019 r.

30 dni

od dnia otrzymania faktury

 

 

UWAGA:

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ do tego postępowania.

 

 

 

Otrzymują:

  1. www.bip.dmosin.pl
  2. a/a.

Załączniki