Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Fiat Ducato Typ 250

Przetargi | 03 grudnia 2018 12:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

Wójt Gminy  Wieliczki

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu Fiat Ducato Typ 250

 

Dane dotyczące środka trwałego:

Marka , typ, model pojazdu : Fiat Ducato typ 250

Rodzaj pojazdu: specjalny policyjny ,9 miejsc

Nr rejestracyjny : bez numeru

Rok produkcji: 2009

Pojemność skokowa i moc silnika : 2999 cm³,115,5 kW

Nr fabryczny: ZFA25000001646778

Data ważności badania technicznego: brak

Ubezpieczenie OC I NNW : brak

Dop. masa całkowita: 3490 kg

Stan licznika: 203551 km, potwierdzony dokumentami.

Cena wywoławcza : 3100 PLN brutto ( słownie :trzy tysiące sto  złotych) .

Opis przedmiotu przetargu:

Samochód Fiat Ducato Typ 250 specjalny policyjny. Pojazd od dłuższego czasu wycofany z eksploatacji. Wyposażenie standardowe interwencyjnego pojazdu policyjnego. Samochód jest w bardzo złym stanie technicznym, zdekompletowany. W pojeździe  brak jest silnika i reszty zespołu napędowego. W układzie chłodzenia uszkodzenia i braki instalacji układu chłodzenia i elektrycznej w przedziale silnikowym.

1.Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2018 roku o godzinie 10.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53 .

2. Wadium w wysokości 100 złotych należy wpłacić  na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach: Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010 najpóźniej w dniu 12.12.2018 r.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w określonym wyżej terminie wadium i osobiste uczestnictwo , a w dniu przetargu okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości. W przypadku uczestniczenia w przetargu poprzez pełnomocnika, osoba ta powinna posiadać potwierdzone notarialnie stosowne pełnomocnictwo.

 

Na druku wpłaty wadium należy wpisać ,,Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu Fiat Ducato T 250. Nr fabryczny: ZFA25000001646778’’.

3.Minimalne postąpienie zostanie ustalone przez komisję przetargową w dniu przetargu.

4.Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę pojazdu zobowiązany jest w terminie 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu, dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wieliczki. 

7.Jeżeli oferent, który wygrał przetarg ,nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, Wójt Gminy Wieliczki odstąpi od zawarcia umowy ,a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Dodatkowe informacje w kwestii przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach , ul.Lipowa 53  lub telefonicznie  87 621 90 60, 695258006.

 Samochód można oglądać na terenie:  Stacja Diagnostyczno- Naprawcza, Osiedle Lesk 20A,19-400 Olecko,  po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Wieliczkach.

 Kontakt   tel. 87 6219065 lub 695258006.

9. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wójt  Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński

Załączniki