Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego

Przetargi | 03 grudnia 2018 11:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

 

Wójt Gminy  Wieliczki ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu strażackiego

 

Dane dotyczące środka trwałego:

Marka , typ, model pojazdu : FS - Lublin  Żuk A 15B

Rodzaj pojazdu: specjalny pożarniczy ,2 miejsca w kabinie.

Rodzaj nadwozia : furgon 4 drzwiowy

Nr rejestracyjny : SWY 4385

Rok produkcji: 1979

Pojemność skokowa i moc silnika : 2120 cm³, 66 kW

Nr fabryczny: 321228

Data ważności badania technicznego: 18.07.2019 r.

Ubezpieczenie OC I NNW : od 02.01.2018 roku  do 01.01.2019 roku

Dop. masa całkowita: 2755 kg.

Stan licznika: 5991 km, potwierdzony dokumentami.

Cena wywoławcza : 1200 PLN brutto ( słownie :jeden  tysiąc dwieście złotych) .

Opis przedmiotu przetargu:

Samochód FS -Lublin Żuk A 15 B  ciężarowy specjalny zabudowany nadwoziem strażackim do przewozu sprzętu i załogi strażackiej. Stan techniczny dobry. Pojazd użytkowany był jako pożarniczy w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Pojazd wycofany z eksploatacji ze względu na  przestarzałą konstrukcję i zastosowaną technikę. Wyposażenie pożarnicze zostało wymontowane.

1.Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2018 roku o godzinie 10-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieliczkach, ul.Lipowa 53

2. Wadium w wysokości 100 złotych należy wpłacić  na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010 najpóźniej w dniu 12.12.2018 r.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w określonym wyżej terminie wadium i osobiste uczestnictwo , a w dniu przetargu okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.

W przypadku uczestniczenia w przetargu poprzez pełnomocnika, osoba ta powinna posiadać potwierdzone notarialnie stosowne pełnomocnictwo.  Na druku wpłaty wadium należy wpisać ,,Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego Żuk A 156”

3.Minimalne postąpienie zostanie ustalone przez komisję przetargową w dniu przetargu.

4.Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę pojazdu zobowiązany jest w terminie 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu, dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wieliczki. 

7.Jeżeli oferent, który wygrał przetarg ,nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, Wójt Gminy Wieliczki odstąpi od zawarcia umowy ,a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Dodatkowe informacje w kwestii przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach , ul.Lipowa 53  lub telefonicznie  87 621 90 60.

 Samochód można oglądać na Bazie Urzędu Gminy w Wieliczkach przy ul.Jeziornej 7, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Wieliczkach.

 Kontakt   tel. 87 6219065 lub 695258006.

9. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Wójt  Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński

Załączniki