Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

Przetargi | 30 listopada 2018 13:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.17.2018

Pniewy, 2018-11-30

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

149 980,89

 

W terminie do dnia 2018-11-30 złożono następujące oferty:

 

 

Złożone oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                           1

Lider konsorcjum

Nazwa wykonawcy:           F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek

Adres wykonawcy:            Pogorzel ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów

Partner konsorcjum

Nazwa wykonawcy:           Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:            Pogorzel ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów

Cena netto:                   256 985,11

Cena brutto:                  316 091,68

Inne informacje podlegające odczytaniu: termin wykonania 28.12.2018 r.

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji.

 

Załącznik:

1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

____________________________________

Ireneusz Szymczak

Załączniki