Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójta gminy Regimin z dn 09.11.2018r.

Aktualności | 09 listopada 2018 11:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

                                                                                                              Regimin, 2018.11.09

 

 

Nr  6220.2.2017.2018

 

                                                                      

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

                   Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm./ oraz w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257/,  zawiadamia wszystkich zainteresowanych,  że planowana na dzień 19 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Karniewie rozprawa administracyjna  otwarta dla społeczeństwa w sprawie wszczętej na  wniosek Pana Władysława Rutkowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Karniewo, nie może się odbyć ze względu na nieprzewidziane okoliczności, tj. kolizję terminu rozprawy z terminem sesji Rady Gminy Regimin połączonej z zaprzysiężeniem Radnych Rady Gminy Regimin oraz zaprzysiężeniem Wójta Gminy Regimin.  

 

 Mając powyższe  na uwadze, Wójt Gminy Regimin informuje, że rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Karniewie  o godz. 17.00 .  

 

 

Rozdzielnik

1. Mieszkańcy wsi Karniewo

2. tablica ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy w Regiminie


 

Zdjęcia