Bazagmin.pl

Aktualności

XXXV sesja Rady Gminy Suchożebry

Aktualności | 08 listopada 2018 15:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Suchożebrach

Zapraszam na obrady XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry,  która odbędzie się w dniu  16 listopada 2018 roku (piątek) o  godz. 11.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia takich oświadczeń.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych za 2017 rok.
 7. Informacja Wojewody Mazowieckiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Suchożebry i Przewodniczącej Rady Gminy Suchożebry za 2017 rok.
 8. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchożebry
  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania polegającego na wydaniu książki „Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim – przeszłość i współczesność”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na  rok 2019
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2018-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje różne.
 18. Wręczenie podziękowań Radnym oraz Wójtowi z okazji zakończenia kadencji Rady Gminy Suchożebry oraz kadencji Wójta Gminy Suchożebry 2014-2018. 
 19. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy 

/-/ Małgorzata Osińska