Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przeprowadzenie badania sprawozdań Spółki za rok 2018

Rada Nadzorcza

Spółki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań Spółki  za rok 2018.

1. Firma i siedziba Spółki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o. o.
Siedziba: 12-114 Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22                                                                           

KRS 0000662126   NIP 745-18-47-475   REGON 365748260
Wysokość kapitału zakładowego: 1 339 600 złotych.
www.zgkrozogi.pl

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie badania sprawozdań, w tym: bilans, rachunek zysków i strat, informacja do sprawozdania finansowego, sporządzanych przez Spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej     w Rozogach Sp. z o. o., za rok obrotowy 2018.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia:

 

1/ Badanie sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2018  należy wykonać w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

2/ Korespondencja adresowana do Rady Nadzorczej Spółki będzie przekazywana za pośrednictwem Zarządu Spółki.

 

4. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 

1/ Znajomość istoty funkcjonowania spółek komunalnych, w których 100% udziałów posiada samorząd gminny.

2/ Wymaga się, ażeby badanie sprawozdań zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki. Nie dopuszcza się możliwości przekazywania dokumentacji Spółki poza jej siedzibę.

3/ Biegły rewident zobowiązany będzie do stałej współpracy z Radą Nadzorczą oraz pracownikami Spółki na wszystkich etapach przeprowadzanego badania.

 

5. Oferta na wykonanie zamówienia, powinna być sporządzona wg załączonego wzoru                   

    ( zał. Nr 1).

 

6. Miejsce i termin składania ofert.

 

1/ Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na badanie sprawozdań Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o. o.”  należy przesłać lub doręczyć do siedziby Spółki na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o. o.

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22

12-114 Rozogi

 

2/ Termin składania ofert – do 30 listopada 2018 r.

 

7. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej,

    które odbędzie się w miesiącu grudzień 2018 r.

    

O wyborze oferenta Spółka powiadomi po zakończeniu postępowania.

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1/ swobodnego wyboru oferenta,

2/ przedłużenia terminu składania ofert,

3/ wnoszenia do oferentów o składanie wyjaśnień w zakresie złożonej oferty,

4/ unieważnienia postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami:

Mariola Maćkiewicz – Główny Księgowy

tel. 89 – 722 60 61

e-mail: ksiegowosc@zgkrozogi.pl

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

      /-/ Krzysztof Krukowski

 

 

Załączniki