Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej dot. działki nr ew. 504 w Nowosielcu

Komunikaty | 08 listopada 2018 13:24 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO

z dnia 8 listopada 2018r.
w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowejW nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U.2018.2096)


w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym znak PPB.6733.1.40.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie „stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp.z o.o. Nr „NIZ 7007 B” przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ew. 513 (część działki) położonej w Nowosielcu gmina Nisko w województwie podkarpackim wnioskowanej przez P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa

następujące osoby w kolejności jak niżej:- spadkobierców zmarłego Mierzwy Tadeusza (rodzice: Leon Janina), ostatnio zamieszkałego Nisko gm. Nisko właściciela części (udział 1/4) nieruchomości nr ew. 504 w Nowosielcu gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

Oczekuję na osobiste lub pisemne zgłoszenie się w/w osób w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) telefon do kontaktu: 15 8415 645, 15 8415 644 w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do wiadomości publicznej.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nisko

-na tablicy ogłoszeń wsi Nowosielc

-w BIP Gminy i Miasta Nisko

PPB.6733.1.40.2018