Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja Burmistrza Miasta

Aktualności | 08 listopada 2018 13:08 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

 

Giżycko, 08.11.2018r.

WGK. 6220.43.16.2017/2018.RC

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA

 

 

        Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081)  Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pana Dariusza Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie i umocnieniu kanału Łuczańskiego (Giżyckiego) w km 61+80- 63+93 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo”, na działkach nr 1/4; 1/5; 1/7; 1/10; 338; 302/2 obręb 1 miasta Giżycko oraz nr 1 obręb Antonowo gmina Giżycko” została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego  przedsięwzięcia.

Z wydanym rozstrzygnięciem można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Giżycku, w Wydziale Gospodarki Komunalnej         i Ochrony Środowiska, pokój nr 110, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 800 - 1500 do dnia 22  listopada 2018r. włącznie.