Bazagmin.pl

Aktualności

Dnia 15.11.2018 roku o godz. 15.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Woźnikach

Aktualności | 08 listopada 2018 08:12 | Publikujący: Gmina Woźniki

KR.0002.42.2018

 

 

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 07.11.2018 roku

w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Woźnikach


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

na dzień 15 listopada 2018 roku na godz. 1500

sesję Rady Miejskiej w Woźnikach

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej pod przepompownie ścieków w Woźnikach przy ulicy Modrzewiowej,

b) wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku,

c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019,

d) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,

e) podatku od środków transportowych na rok 2019.

4. Sprawy różne, interpelacje i wnioski radnych.

5. Zakończenie sesji.