Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Aktualności | 07 listopada 2018 13:51 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, dnia: 06.11.2018 r.

Znak: OŚGO.6233.6.2018

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

     Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w nawiązaniu do art. 9 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)

z a w i a d a m i a m

mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Gościeradów, że w dniu 18.10.2018 r. została wydana decyzja znak: OŚGO.6233.5.2018 o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gościeradów na okres jednego roku firmie EKOTRANS Elżbieta Januszek, Kowalin 14B,
23-200 Kraśnik .

Wydana decyzja z dniem 06 listopada 2018 r. stała się prawomocna.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów, na stronie internetowej Gminy Gościeradów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gościeradów.

Załączniki