Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Odpowiedź nr 3 Zamawiającego na pytania Wykonawcy do zamówienia nr 630660 pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

Przetargi | 12 października 2018 10:06 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.17.2018r                                                  Starogard Gdański dnia 12.10.2018r     

                                   Uczestnicy postępowania przetargowego                         

Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa Kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej”  ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 630660-N-2018 z 02.10.2018r.
 

     Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul. Sikorskiego 9. informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  w/w robót   wpłynęły kolejne pytania, na które udzielamy odpowiedzi :

Pytania Wykonawcy:

1. Czy nowobudowane obiekty przepompownie ścieków ujęte w zakresie powyższego zadania przetargowego mają być objęte, włączone do istniejącego i eksploatowanego przez GZUK w Jabłowie systemu monitoringu w technologii GSM/GPRS ?

2. Czy zamawiający może uszczegółowić wyposażenie rozdzielni sterowniczych nowo budowanych przepompowni ścieków?

 

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1  Tak-przepompownie mają być włączone do istniejącego i eksploatowanego przez GZUK w Jabłowie do systemu monitoringu w technologii GSM-patrz pkt §3 ust. 1 pkt 1.1 SIWZ

Ad2.  Wg zapisu w dokumentacji projektowej : "Przepompownie P1 i P2 stanowią kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenia składające się z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami. Szafa zasilania i sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica), zasilająca pompy, układ wentylacji oraz oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne zostanie dostarczona przez wykonawcę jako część składowa przepompowni ścieków".


Wójt Gminy

Stanisław Połom